FTESË PËR OFERTË Komisioni i qiradhënies së tokave te pa ndara.

FTESË PËR OFERTË Komisioni i qiradhënies së tokave te pa ndara.

Bashkia Pogradec në cilësinë e autoritetit qiradhënes, në zbatim të shkronjës “c” të pikes 1.2 të nenit 9 “Të drejtat dhe përgjëgjësitë”, shkronjës “e” të nenit 54 të Ligjit nr.139/2015 “Për Vetqeverisjen Vendore”, neni 2 i Ligjit nr.8312, date.26.03.1998 “Për tokat bujqësore të pandara”, neni 3 i Ligjit nr.8744, datë 22.02.2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të Shtetit në Njësitë e qeverisjes vendore”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 531, datë 21.08.1998 “Për tokat bujqësore të pandara” i ndryshuar, Vendim i Këshillit të Ministrave nr.510, date.10.6.2015 “Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të patrupëzuara, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në Njësitë e qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”, Udhezimin nr.1, date.18.07.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për proccdurat e dhënies me qira të tokave bujqësore të pandara”, VKM-së Nr.460, datë.22.05.2013, “Për përcaktimin e kritereve, rregullave dhe procedurave të dhënies me qira të tokës bujqësore në pronësi të Shtetit” (i ndryshuar), VKM-së nr.373, datë 20.06.2018 “Për përcaktimin e kritereve, të rregullave, proçedurave dhe kontratës tip për dhënien me qera të tokave bujqësore në pronësi të Shtetit”, zhvillon proçedurën konkuruese për dhënien me qira të sipërfaqes së tokës prej siperfaqes prej 21.98 Ha, të ndodhur në Njësitë Administrative Proptisht, Trebinjë dhe Çerravë.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button