Tatimet: Në mesnatë përfundon aplikimi, më pas subjektet do gjobiten

Tatimet kanë rikujtuar se sot me deri në mesnatë, përfundon afati i aplikimit online, për Bizneset që aplikojnë për “Kërkesën për përfitim të ndihmës financiare”, për punonjësit e tyre, përfitues sipas kritereve të VKM nr.305 datë 16.04.2020.

Ftojmë të gjithë bizneset që nuk kanë aplikuar akoma, të aplikojnë menjëherë në e-Filing, https://efiling.tatime.gov.al/

Bizneset që nuk do të aplikojnë për pagën e luftës për disa apo të gjithë punonjësit përfitues, duhet të plotësojnë “Formularin e Ankesës për Tatimpaguesit për Mosaplikim të Ndihmës Financiare” duke ndjekur linkun:

https://bit.ly/2XukPIR

dhe nuk do të penalizohen subjektet që kanë paguar pagën e plotë të punonjësve të tyre.

Në rast të moskryerjes së aplikimit, pas datës 5 qershor 2020, çdo subjekt që nuk ka plotësuar Kërkesën, për punonjësit e punësuar apo ish të punësuar, që plotësojnë kriteret për përfitim të ndihmës financiare, ndihmë e Qeverisë Shqiptare, do të dënohet me gjobë në masën 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë, në zbatim të Aktit Normativ nr.3 datë 15.03.2020 “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID 19”, i ndryshuar.

Të gjithe tatimpaguesit të cilët i kanë trajtuar me pagë të plotë të punësuarit apo ish-të punësuarit e tyre, nuk do jenë subjekt i këtij penaliteti. Tatimpaguesi duhet që të plotësojë formularin e ankesës, bashkëlidhur këtij njoftimi, brenda datë 05 Qershor 2020, dhe ta ngarkojë atë në menunë ‘’Çështjet e Mia’’, në llogarinë në e-filing.

Brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e komunikimit të penalitetit të vendosur, çdo subjekt i gjobitur do të ketë mundësi t’i paraqesë Administratës Tatimore, nëpërmjet llogarisë së deklarimit elektronik e-filing, shkaqet dhe/ose arsyet e mosaplikimit, shoqëruar me dokumentacion mbështetës që i argumenton ato.

Individëve përfitues sipas kritereve të VKM nr.305 datë 16.04.2020, i ndryshuar, për të cilët punëdhënësi nuk do të kryejë aplikimin brenda datës 5 Qershor 2020, do t’iu jepet mundësia të plotësojnë të dhënat e tyre të llogarive bankare dhe do të vijohet menjëherë me kalimin në mënyrë automatike të masës së përfitimit.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button